Založ si blog

Právo a spravodlivosť podľa prokuratúry

S odvolaním na blog Pavla Macka, zverejnený v denníku Sme:  „ Rada prokurátorov sa ozýva neskoro“   by bolo naivné domnievať sa, že Rada prokurátorov nemala a nemá ani len tušenie, čo sa deje rôznych  úrovniach prokuratúry. Dovolím si odcitovať aspoň časť blogu P. Macka: „medzi prokurátormi, policajtmi a sudcami vznikla kasta kočnerovskej justície, ktorá sa postavila nad ústavu a zákon“.    

K obsahu  blogu Pavla Macka sa  na základe vlastných negatívnych skúseností pripájam a uvediem iba zlomok toho s akým prístupom sa poškodení mohli a môžu stretať na prokuratúre.

Dôkaz pravdivosti slov  blogera P. Macka  potvrdzuje  prekvapivé stanovisko  Generálnej prokuratúry (GP SR), ktorá   sa stotožňuje so stanoviskom Krajskej prokuratúry Trnava (KP TT), čím GP SR potvrdila, že považuje za súlad so zákonom aj také úkony ako:

 1. neoprávnený zásah stavby do vlastníckych práv dotknutého suseda
 2. diskriminačné a protizákonné  vykopnutie dotknutého suseda zo stavebného konania
 3. klientelizmus a  ústretovosť  v prospech vyvoleného,  s prípadnou  možnou  korupciou
 4. cielený podvod, v ktorom je uvedený zavádzajúci údaj
 5. upretie   zákonného práva na odvolanie
 6. prístup  verejného činiteľa a jeho zámerné  ignorovanie  PIATICH  upozornení na porušenie zákona
 7. políciou cielene zamerané   vyšetrovanie    v inej veci, v akej bolo podané trestné oznámenie
 8. praktiky prokuratúry v ústretovosti vyvoleným a ignorovanie poškodených

GP SR sa stotožňuje  nie len s vyjadrením KP TT, ale   aj s morálnym zlyhaním krajského prokurátora, ktorý poprel prevzatie  jemu adresovanej,  doporučene zaslanej  sťažnosti, týkajúcej sa konania  Okresnej prokuratúry Galanta (OP GA).  Súčasťou sťažnosti boli  aj otázky obsahovo totožné s bodmi   1-8.   V koho prospech konal  krajský prokurátor popretím  doručenia sťažnosti na KP TT, ak miesto odpovede  radšej klamal?  Určite nie v prospech  zákonnosti a práva,  ale v prospech vyvoleného.  Krajský prokurátor mal  možnosť   sťažnosť riešiť  a odpovedať na otázky. Ak by odpovedal  v zmysle  zákonnosti a práva, potvrdil   by svoju  odbornosť a profesionalitu. Ak by  súhlasil s uznesením Okresnej prokuratúry a 8 horeuvedených otázok by považoval za súlad so zákonom, vykopal by si hrob pod  vlastnou odbornosťou.  Zvolil tretiu  možnosť – podlú, amorálnu lož. Teda  možnosť morálne neakceptovateľnú a nedôstojnú  postavenia najvyššieho regionálneho predstaviteľa, vykonávajúceho dohľad nad dodržiavaním zákonnosti. Sťažnosť vraj nie je na KP TT evidovaná a preto na ňu nemohol reagovať. Sťažnosť prevzala KP TT 01.02.2018, dva dni po jej odoslaní!!!  Zareagoval až na sťažnosť preposlanú z GP SR, ale nie v zmysle podstaty sťažnosti. Konanie OP GA považoval za  súlad so zákonom.  Čo si má radový občan myslieť o  vyhlásení  generálneho prokurátora  z minulosti, že on má na prípad iný pohľad (týkal sa elektrárne  Nováky)? Teda nie zákon, ale iný pohľad prokurátora hrá  úlohu pri posudzovaní porušenia zákona.  Ak odvolaná  šéfka bratislavskej krajskej  prokuratúry  8 rokov nekonala, možno to zdôvodní iným, ako zákonným pohľadom na úverový podvod.  Zákon, právo, morálka a etika sú   okresnej, krajskej a rovnako aj  generálnej  prokuratúre na míle vzdialené.

Krajský prokurátor a generálna prokuratúra  nielenže akceptovali  uznesenie OP GA ako súladu so zákonom, ale priamo   schvaľujú  manuál  Okresnej prokuratúry na sofistikované podvody  na  občanoch SR v prospech lokálnych „kočneríkov“  (stačí  na úradnom doklade po dohode so stavebníkom uviesť podvodný – zákonný 2,0 m údaj – a pri realizácii stavby vyjsť v ústrety  vyvolenému vzdialenosťou 0,8 m,  vedome poškodiť iných dotknutých občanov, uprieť im tým  právo odvolania a následne  polročné ignorovanie 5-ich podnetov o porušení zákona verejným činiteľom  a na okresnej prokuratúre  výsledok uznesenia  „po trnkovsky“ posvätí ten správny človek.  Lokálny „kočnerík“ – verejný činiteľ  je obhajovaný či už nadriadenou štátnou inštitúciou alebo prokuratúrou. Z cieleného podvodu je vyprodukovaná „fatálna“ pisárska  chyba“, ktorú sa však ani po jednom z piatich podnetov predstaviteľ stavebného úradu nesnažil  opraviť (až po jednom roku) Účel splnil  dokonale cieľ. Stavba bola postavená. Štát, právo a pravda s prispením prokuratúry dala ešte väčšie  krídla  „kočneríkom“.

Slová predstaviteľa  obce  „máme dobré kontakty s  prokuratúrou“  sú veľavravné. Kočner ich mal tiež, a to na všetkých úrovniach  justičných orgánov, orgánov činných v trestnom konaní vrátane najvyššieho poschodia generálnej prokuratúry, čo hovorí za všetko.

Uvádzam  aj ďalšie  prípady  výhod poskytovaných OP GA lokálnym „kočneríkom“, týkajúce sa iných podnetov, podľa OP GA  v súlade so zákonom:

 1. demontáž a odcudzenie nehnuteľného majetku (oplotenie a zabetónované oceľové stĺpiky)
 2. upretie práv  zásady rovnosti v správnom konaní
 3. akceptovanie paškvilu OP GA  o odhadnutej výške škody bez správneho konania, bez   vedomia a  účasti poškodeného
 4. ignorovanie oznámenia o porušovaní záväznej časti územného plánu
 5. ignorovanie oznámenia o zásahu do vlastníckych práv občanov ich vylúčením zo stavebného konania
 6. protizákonné vydanie stavebného povolenia štátnou inštitúciou – špecializovaným stavebným úradom bez vysporiadania vlastníckych práv
 7. ignorovanie oznámení škôd na majetku vyhrážok ohrozovaním života

Nižšie spomínaný   prípad  sa týka posledného uznesenia, vydaného OP GA,  bez možnosti odvolania a  je  obhajobou  verejného činiteľa, ktorého konanie,  ako každé predchádzajúce bolo OP GA posúdené  zrejme  na základe „dobrých vzťahov na prokuratúre“  v súlade  so zákonmi. Podľa OP GA   na  odovzdanie staveniska kanalizácie  víťazovi súťaže  z prostriedkov financovaných z fondov EÚ v hodnote takmer 5  mil. € nie je potrebné mať  stavebné povolenie!!! (nebola podaná ani len žiadosť o jeho vydanie).  Dozor vykonávajúca okresná prokuratúra   touto vetou z uznesenia  nie prvý krát  priamo vyzýva stavebníkov na porušovanie  zákona.  Vyvolený verejný činiteľ  tak konal iba  pár dní pred ukončením mandátu. OP GA  uznesením potvrdila súlad so zákonom, avšak s odignorovaním závažných faktov v podnete. Zhoda priezviska prokurátora  podpísaného pod Uznesením  OP GA  s priezviskom člena  Rady prokurátorov môže byť náhodná. NAKA NR, ktorej bol podnet zaslaný tri roky ani len nezareagovala ( po troch rokoch, po niekoľkých urgenciách aj cez GP SR  začala  podnet  vyšetrovať) a rozdelila  trestné oznámenie  účelovo na dve časti (druhú časť dozorovala OP GA) a  miesto toho, aby NAKA  vyšetrovala miliónové pozadie zákazky a čachre  okolo, zaoberala sa iba  formálnymi pochybeniami, už vyšetrenými  a uzavretými  Úradom pre verejné obstarávanie v priebehu verejného obstarávania !!!   Teda  nie pochybné a podozrivé  kroky verejných činiteľov s väzbou na sumu   5 mil. €,  možné dôsledky takýchto krokov, úmysel  nehospodárneho nakladania, angažovanie a akceptovanie  pochybných osôb obcou, ktoré „ mali v rukách 5 mil. €“,  ale  formálne pochybenia!!! boli cieľom vyšetrovania NAKA NR. Špeciálna prokuratúra akceptovala výstup NAKA o  vyšetrovaní formálnych pochybení !!! (nie sú protizákonné a neboli podstatou trestného oznámenia) a s Uznesením NAKA  súhlasila, hoci NAKA  o podstatu podnetu ani nezavadila.  Ak by sa aj stavba kanalizácie   z EÚ fondov zrealizovala, nebola by  funkčná z dôvodu, že na  existujúcu  ČOV  vzhľadom na nevysporiadané vlastnícke vzťahy pod ňou, ako  aj  z dôvodu  jej nedostatočnej  kapacity a  nesplnených podmienok prevádzkovateľa nemohla byť kanalizácia  na ČOV  napojená!!! Veľké pochybnosti vyvoláva aj fakt, prečo sa  predstaviteľ obce iba  pár dní pred ukončením mandátu  hnal do odovzdania  staveniska bez stavebného povolenia a   prečo   zo schvaľovania  zmluvy s víťazom súťaže v tak vysokej  sume  takmer 5 mil. €  vylúčil  obecné zastupiteľstvo!!!

Novozvolený starosta pokračoval v začatom diele a rovnako  ako bývalý starosta zamlčal pred obecným zastupiteľstvom  tak závažný fakt, že obec nemá  podanú ani len  žiadosť o stavebné povolenie. Stavebné povolenie na vodohospodárske dielo  vydáva k tomu určený  špecializovaný stavebný úrad.   Na  verejnom vystúpení  na zastupiteľstve  menoval iniciálky pána, ktorý má v rukách verejné obstarávanie. Nie obec, ktorá dostala príspevok z EÚ, ale iba iniciálkou menovaný pán ovláda nakladanie s  piatimi miliónmi obce z fondov EÚ.

Žiadne pochybnosti, žiadne  vedľajšie úmysly verejných činiteľov pri takmer piatich  miliónoch neboli podľa NAKA NR, GP SR, OR PZ GA  a OP GA –  orgánov činných v trestnom konaní prítomné.

 Všetko bolo výlučne v súlade so zákonom.

 

 

Kto vyčistí „chlievik“ na prokuratúre?  

13.08.2019

Blog voľne naväzuje na včerajší s názvom „Kto pomáha vytvárať lokálnych „Kočneríkov“ a týka sa vyšetrovania v inej veci, v ako v tej, v ktorej bolo podané trestné oznámenie. viac »

Kto pomáha vytvárať lokálnych „Kočneríkov“ ?

12.08.2019

Výzva predsedu vlády na margo neprijateľného vplyvu niektorých osôb na chod štátu k policajtom, prokurátorom a sudcom správať sa čestne, riadiť sa len zákonmi a predpismi, morálnymi zásadami viac »

„Náš človek“ Andrej Kiska – náš veľký morálny vzor

17.06.2019

Keďže vnímam Andreja Kisku aj cez neziskovú organizáciu Dobrý anjel ako človeka, ktorému záleží na tých najzraniteľnejších, prijala som jeho ponuku na spoluprácu,“ oznámila Jana Žitňanská viac »

Nový Zéland sopka

Počet obetí výbuchu novozélandského ostrovného vulkánu stúpol na 18

15.12.2019 20:37

Nový Zéland si v pondelok uctí minútou ticha pamiatku obetí erupcie ostrovnom vulkáne White Island z minulého pondelka.

vybuch Presov situacia 15 12 2019 04

Prešov čaká ťažká skúška: búranie paneláka na Mukačevskej ulici

15.12.2019 19:41

Robotníci z českej firmy počas víkendu skladali špeciálny stroj, ktorých je na svete iba sedem.

pocasie 16.12

Vianoce nebudú ani biele, ani na ľade!

15.12.2019 18:20

Bude otepľovanie pokračovať aj v nasledujúcich dňoch? Čakajú nás zrážky, alebo sa bude oblačnosť trhať?

molekula, molekuly, atómy, chémia, väzby, mikroskop, atóm

Česi si určili superstrategické kovy. Je tam zlato, lítium či cézium

15.12.2019 17:59

Zlato, lítium, urán, rubídium a cézium sa stanú v Česku takzvanými superstrategickými surovinami, ich možnú ťažbu zváži vždy najskôr štát.

sk68

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 22
Celková čítanosť: 50979x
Priemerná čítanosť článkov: 2317x

Autor blogu

Kategórie